ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاک آجر :

طبق استاندارد ملي ايران به شماره 1162 تركيب خاك مناسب براي آجرپزي بايد به شرح ذيل باشد:

ويژگي‌هاي شيميايي

1- كاهش وزن در دماي سرخ شدن 1000 درجه سيلسيوس، نبايد از 16 درصد تجاوز نمايد.

2- مقدار انيدريد كربنيك CO2 موجود در خاك رس نبايد از 5/8 درصد تجاوز كند.

3- درصد انيدريد سولفوريك SO3 نبايد از 5/0 درصد تجاوز كند.

سيليس (SiO2) از 40 تا 60درصد آلومين (Al2O3 ) از 9 تا 21 درصد
اكسيد آهن (Fe2O3 ) از 3 تا 12 درصد اكسيد كلسيم (CaO) حداكثر 17 درصد
اكسيد منيزيم (MgO) حداكثر 4 درصد

 

ويژگي‌هاي فيزيكي

1- دانه‌بندي: باقي مانده روي الك 149 ميكرون يا نمره 100، نبايد از 5/7 درصد تجاوز نمايد.

2- حد حالت خميري (P.L) خاك از 17 تا 30 درصد باشد.

مطالب مرتبط دیگر:

تاریخچه آجر
مواد اولیه آجر
ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاک آجر
مراحل ساخت آجر
قالب گیری آجر
خشک کردن خشت
پختن و خنک کردن خشت
تخلیه و انبار کردن آجر
کوره های آجرپزی
ویژگی های آجر
انواع و اشکال آجر
معایب آجر