د) خشك كردن خشت

خشت بايد در موقع جابه‌جا كردن و چيده شدن در كوره‌ داراي مقاومت كافي باشد. چون خشت تر تا حدود 25 درصد وزنش آب دارد، اگر به همين حالت در كوره چيده شود آب بخار شده، گاز كوره را نمناك كرده و خاكستر و دود موجود در گاز نمناك روي خشت‌هاي اتاق بعدي مي‌چسبد و پس از پخت، آجر بدنما مي‌شود. در روش سنتي پس از اينكه خشت‌ها سفت شد آنها را ور مي‌چينند و روي لبه وا مي‌دارند و مي‌گذارند تا كاملاً در هواي آزاد و زير آفتاب خشك شوند. خشك شدن خشت در اين شرايط از 3 تا 15 روز طول مي‌كشد و در آب و هواي مرطوب طولاني‌تر هم مي‌شود. از اين رو آنرا در خشت خشك كن، خشك مي‌كنند تا در وقت و هزينه صرفه‌جويي شود.

خشك كردن خشت به سه طريق است:

(1) روي كوره حلقه‌اي هوفمان

(2) در اتاق گرم

(3) در تونل گرم.

خشك كردن روي كوره به علت عوض شدن به جاي آتش و يكسان نبودن گرمائي كه به خشت‌ها مي‌رسد يكنواخت انجام نمي‌شود.

اتاق گرم بلند و باريك است و در ديواره‌هاي آن جاي چيدن خشت، ساخته شده است. پس از چيدن خشت‌ تر در اتاق، آنرا از پايين توسط هواي داغ يا لوله بخار اب گرم مي‌كنند و هواي مربوط اتاق را از بالا مي‌مكند. خشت در اتاق گرم ظرف مدت يك تا سه روز خشك مي‌شود.

در تونل گرم، خشت‌ها را روي واگون چيده و آنرا به درون تونل و به انتهاي آن مي‌رانند، از كف تونل نزديك به انتهاي آن به سمت دهانه تونل هواي داغ مي‌دمند كه سبب بخار شدن آب دورن خشت‌ها و خشك شدن آنها مي‌شود. هواي سرد شده و نمناك شده از راه هواكش خارج مي‌شود. واگن خشت خشك شده را از انتهاي تونل خارج كرده و همزمان با آن از در تونل واگوني ديگر را كه از خشت‌ تر بار زده‌اند به داخل تونل مي‌فرستند. خشت در تونل گرم معمولاً ظرف مدت يك تا دو روز خشك مي‌شود.

پس از مرحله خشك كردن، چنانچه قرار است آجر لعاب دار باشد، لعاب دادن سطوح مورد نظر، انجام مي‌شود. گرچه، لعاب‌هايي را كه در دماهاي پايين پخته مي‌شوند مي‌توان پس از اينكه آجر پخته شد بر روي آنها كاربرد و دوباره پخت.