مراحل ساخت آجر

مراحل ساخت آجر عبارتند از:

 الف) استخراج و كندن مواد خام
ب) آماده سازي مواد خام ( يا ساختن گل)
ج) قالب‌گيري يا خشت‌زني
د) خشك كردن خشت
هـ) پختن و خنك كردن
و) تخليه و انبار كردن آجر

مطالب مرتبط دیگر:

تاریخچه آجر
مواد اولیه آجر
ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاک آجر
مراحل ساخت آجر
قالب گیری آجر
خشک کردن خشت
پختن و خنک کردن خشت
تخلیه و انبار کردن آجر
کوره های آجرپزی
ویژگی های آجر
انواع و اشکال آجر
معایب آجر