تیغه سفال 10 ساده

ابعاد                          cmـ ۱۰×۲۰×۲۵

وزن                           grـ  ۳۲۰۰-۳۰۰۰

تعداد در خاور               ۱۶۰۰-۱۸۰۰ عدد

تعداد در کامیون تک               ۳۰۰۰ عدد

تعداد در کامیون جفت            ۴۵۰۰ عدد

آجر سفال نمونه مرادی
آجر سفال نمونه مرادی
آجر سفال نمونه مرادی
آجر سفال نمونه مرادی
آجر سفال نمونه مرادی