تیغه سفال ۷ ساده

ابعاد cmـ ۷×۲۰×۲۵

وزن grـ ۲۴۰۰-۲۲۰۰

تعداد در خاور ۲۰۰۰ عدد

تعداد در کامیون تک ۴۰۰۰ عدد

تعداد در کامیون جفت ۶۰۰۰ عدد

آجر سفال نمونه مرادی
آجر سفال نمونه مرادی
آجر سفال نمونه مرادی
آجر سفال نمونه مرادی
آجر سفال نمونه مرادی