تیغه سفال ۱۵ ساده

ابعاد                          cmـ ۱۵×۲۰×۲۵

وزن                           grـ  ۴۵۰۰-۴۲۰۰

تعداد در خاور               ۱۳۰۰-۱۲۰۰عدد

تعداد در کامیون تک               ۲۰۰۰عدد

تعداد در کامیون جفت            ۳۰۰۰عدد

آجر سفال نمونه مرادی
آجر سفال نمونه مرادی
آجر سفال نمونه مرادی
آجر سفال نمونه مرادی